Blog

Laatste nieuws

Previous Next

Contractmanagement

Contractmanagement is een belangrijk onderdeel binnen de werkzaamheden die bouAd dagelijks uitvoert. Maar wat is dat eigenlijk, contractmanagement? Wat heeft een overheidsinstantie of opdrachtgever er precies aan? En waarom zou je hiervoor bij bouAd moeten zijn? In dit blog vertellen we daar alles over.

Contractmanagement is een belangrijk onderdeel binnen de werkzaamheden die bouAd dagelijks uitvoert. Maar wat is dat eigenlijk, contractmanagement? Wat heeft een overheidsinstantie of opdrachtgever er precies aan? En waarom zou je hiervoor bij bouAd moeten zijn? In dit blog vertellen we daar alles over.

Wat is contractmanagement

Voordat de eerste schop de grond in gaat en een (bouw)project van start kan gaan, zijn er een hoop zaken die geregeld moeten worden. Vragen als wie doet wat, op welke manier moet dat precies gebeuren, wie draagt welke verantwoordelijkheid en welke procedures en voorwaarden zijn van toepassing en van levensbelang voor een succesvol project. In een contract leg je de verantwoordelijkheden, verplichtingen, procedures, afspraken, voorwaarden en tarieven vast om zo de beoogde (project)doelstellingen te behalen. Met contractmanagement zorgen we ervoor dat:

  • Alle wensen en eisen vanuit de partijen die betrokken zijn bij een project op de juiste manier worden vertaald naar de contract- een aanbestedingsdocumenten
  • En dat bijbehorende risico’s worden beheerst;
  • Partijen samenwerken zodat alle kennis en capaciteit tijdig voorhanden is om een project voor te bereiden en uit te voeren
  • Continu wordt gecontroleerd of de werkzaamheden nog in lijn liggen met de gemaakte afspraken;
  • De (project)doelstellingen worden behaald waarbij de kosten voor alle ketenpartners zo laag mogelijk worden gehouden.

Bij bouAd managen we contracten in de voorbereiding en uitvoering van een project voor zowel overheden als andere opdrachtgevers.

contractmanagement 2Contractmanagement in de voorbereiding bij de overheid

Als een overheidsinstelling werken, diensten of leveringen in wilt kopen, dan is het in bepaalde gevallen wettelijk verplicht de opdracht aan te besteden. Deze regelgeving is vastgelegd in de (gewijzigde) Aanbestedingswet 2012. Met het houden van een aanbesteding dient een opdracht rechtmatig en doelmatig te worden ingekocht. Hierbij gaat rechtmatigheid over de vraag of een besluit juridisch stand kan houden. Het principe van doelmatigheid gaat uit van efficiëntie; het bereiken van het doel met gebruik van zo weinig mogelijk middelen.

Wanneer je dit principe toepast op de inkoop van opdrachten, dan dienen de aanbestedingen ervoor te zorgen dat de transactiekosten zo laag mogelijk worden gehouden, terwijl het resultaat van de aanbesteding invulling geeft aan de doelen van de opdrachtgever en de uitvoering aansluit op de kennis en kunde van de organisatie. En dan het liefst zo veel mogelijk. Hierin kan een aanbestedende dienst veel verschillende keuzes te maken. bouAd ondersteunt overheidsinstellingen in het maken van de juiste keuzes van contract- en aanbestedingsvorm. Hierbij valt te denken aan advisering in de vorm van een inkoopstrategie tot aan het verzorgen van het gehele aanbestedingsproces, van initiatie tot gunning.

Contractmanagement in de voorbereiding voor overige opdrachtgevers

Contractmanagement wordt ook door aannemers in de voorbereiding gebruikt om tenders of andere opdrachten binnen te halen. Bij bouAd doen we dat voor zowel externe partijen als voor eigen opdrachten. Denk hier qua werkzaamheden aan het inventariseren en analyseren van opdrachtspecifieke risico’s, het uitwerken van gevoeligheidsanalyses op EMVI-criteria of zelfs het schrijven van hele EMVI-plannen. EMVI staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Omdat een contractmanager de ins en outs van een uitvraag kan doorgronden en we bij bouAd ook veel kennis van bouw en civiele techniek in huis hebben, is dat een gouden combinatie.

Uiteraard vinden niet alle uitvragen via een aanbesteding plaats. Toch leert onze ervaring dat veel particuliere opdrachtgevers contractmanagement toepassen om de gewenste kwaliteit garanderen en hun (faal)kosten te beperken. Zeker bij grote projecten zijn veel partijen betrokken. De kennis en capaciteit die dan nodig is, is meestal niet bij 1 partij of persoon te vinden. Een contractmanager heeft een belangrijke rol bij het verzamelen van al die kennis, kunde en mankracht, maar kan ook een goede inschatting maken van de risico’s die er met een contract gemoeid zijn. Door het bewust verdelen en beheersen van de risico’s worden veel mogelijke problemen al in het voortraject ondervangen.

contractmanagement 3Contractmanagement in de uitvoering

Het verkrijgen van de opdracht of het krijgen van de juiste aannemer op je contract is één ding, maar vervolgens moet het project nog in uitvoering. Een contract is zo goed als de manier waarop door de betrokken partijen in de uitvoering invulling aan wordt gegeven. De ‘geest’ van het contract is daarbij van belang. Wat willen we met het contract bereiken en waarom is het dan op deze manier vastgelegd en wat verwachten we daarin van elkaar. Zeker bij grote bouwprojecten zijn er veel partijen bij de uitvoering betrokken. Het is logisch dat samenwerken steeds belangrijker wordt in projecten. bouAd stuurt hierop door vanaf het moment dat we betrokken zijn écht de samenwerking met de betrokken partijen te zoeken. Vaak gaat het om kennis en capaciteit die vrijwel nooit door één persoon of dienst te bieden is. Dat betekent dus samenwerken! De basis hiertoe wordt gelegd in de contracten.

bouAd begeleidt met contractmanagement het proces, niet de bouw zelf. Daar hebben we binnen bouAd andere specialisten voor, zoals de directievoerder. Contractmanagers voeren geen technische controles uit, maar zorgen er wel voor dat alle voorwaarden en eisen uit het contract worden nageleefd. Hierin sturen we op de afgesproken kwaliteit, resultaten en financiële afhandeling daarvan.

Maatwerk

Vanuit het contractmanagement worden ook kleinere adviesaanvragen opgepakt. bouAd wordt dan bijvoorbeeld ingehuurd om de lopende contracten en het bijbehorende inkoopportfolio bij de opdrachtgever door te lichten en waar mogelijk te optimaliseren. Door strategisch te beschouwen waar concurrentiestelling kan worden toegepast en waar bijvoorbeeld behoefte is aan een langdurig samenwerkingsverband, kan op termijn veel geld bespaard worden. Ook het doorlichten van contracten op risico’s voor de opdrachtnemer en/of opdrachtgever valt onder onze werkzaamheden. Dit betreft eigenlijk altijd maatwerk en gaat in goed overleg met onze opdrachtgever. Hierin kijken we gezamenlijk naar nut en noodzaak, zodat onze analyse goed aansluit op de wens van onze opdrachtgever.

contractmanagement 4Wat zijn de voordelen als je bouAd inschakelt

  • Contractmanagement met een pragmatische insteek.

bouAd zorgt er met het contractmanagement voor dat er op een efficiënte wijze aan de wensen van de opdrachtgever en bijbehorende projectdoelstellingen kan worden voldaan.

  • Contractmanagement als specialisme.

Contractmanagement is behoorlijk specialistisch werk. Contractmanagement is dan ook een aparte ‘pijler’ binnen bouAd. Ons team houdt zich alleen bezig met de voorbereiding en uitvoering van contract gerelateerde werkzaamheden. Contractmanagers bij bouAd hebben dan ook veel ervaring in (grote) projecten.

  • Contractmanagement onderbouwd vanuit de praktijk.

bouAd heeft naast uitstekende contractmanagers ook veel specialistische bouwkennis in huis. De ervaring in contracten wordt op die wijze gecombineerd met de ervaring vanuit de bouw en civiele techniek. Als opdrachtgever huur je dus niet alleen een contractmanager in, maar krijg je een netwerk waarin zowel specialistische kennis als de ervaring met verschillende contractvormen vanuit de praktijk zijn geborgd.

contractmanagement 5Wie zijn de opdrachtgevers van bouAd

bouAd vult voor verschillende opdrachtgevers het contractmanagement in. Opdrachtgevers zijn onder meer de gemeente Amsterdam, de gemeente Rotterdam, het waterschap AA en Maas en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ook werken we regelmatig voor aannemers die een tender willen winnen en halen we regelmatig zelf ook tenders binnen voor het begeleiden van bouwprojecten.

Heeft u vragen over contractmanagement of zoekt u een betrouwbare partner voor uw project? Neem dan vooral eens contact op. Onder het genot van een kop koffie/thee bespreken we vrijblijvend de mogelijkheden.

Image

bouAd adviesgroep
Zeeweg 144
2224 CH Katwijk

Postbus 2006
2220 BA Katwijk

T: 071 361 17 22
I: www.bouad.nl
E: info@bouad.nl

bouad WeTransfer

Volg ons

Certificering

Image
Image
Copyright © 2020 bouAd.

Website door All2Graphic grafische studio - Katwijk zh

Zoeken